Počet položek: 0 0,00 Kč

Zpracování osobních údajů

GDPR - informace o zpracování osobních údajů:

 
1.     Identifikační údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů


Správcem osobních údajů je fyzická osoba podnikající Petra Furisová se sídlem Slavíčkova 1688, 35601 Sokolov, ICO: 76187683, DIC:8054042249, provozující internetový obchod www.kupoleje.cz, která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Petra Furisová, e-mailová adresa kupoleje@seznam.cz, telefonní číslo +420 724358810


2.    Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:


2.1.    Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, telefonu či emailu, dodání zboží, vyřizování reklamací
Petra Furisová zpracovává za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet ), pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených výše i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace.
Právním základem zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a  v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.
Zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:
- kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další správce nebo zpracovatel,
- servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací jako správcové nebo zpracovatelé
- orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako správcové nebo zpracovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během plynutí záruční lhůty na dodané zboží.

2.2. Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům
Petra Furisová zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro poskytnutí zákaznické podpory.
Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží

2.3. Řešení stížností zákazníků
Petra Furisová zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.
Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

2.4.  Poskytování podpory přes Facebook
V případě, že se subjekt údajů rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes Facebook, Petra Furisová bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotčené osobě a údaje, které jí subjekt údajů sám během komunikace poskytne.
Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracovávání je nezbytné na poskytnutí podpory na žádost zákazníka.
Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí podpory požadované zákazníkem.

2.5.  Plnění zákonných povinností
Petra Furisová zpracovává osobní údaje uvedené v písm. 2.1. až 2.4. za účelem plnění zákonných povinností.
Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové službě). Zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění zákonných povinností.
Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
- daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako správcové.
Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

3.    Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR, nebo příslušnými právními předpisy.
Subjekt údajů má vůči správci právo  požadovat přístup k osobním údajům,  na opravu osobních údajů, na vymazání osobních údajů,  na omezení zpracování osobních údajů,  právo na přenositelnost osobních údajů a  právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním:
a)    písemně zasláním dopisu na adresu sídla  s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,
b)    elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
c)    telefonicky na výše uvedeném čísle.


4.    Příslušné právní předpisy


Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

5.    Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Snažíme se používat taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.